Simpax

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Produkujemy rezystory uznając zasady odpowiedzialności społecznej zdefiniowane w normie ISO 26000 "Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności": rozliczalność, przejrzystość, zachowanie etyczne, poszanowanie interesów interesariuszy, poszanowanie prawa, poszanowanie międzynarodowych norm postępowania, poszanowanie praw człowieka.

Główne obszary odpowiedzialności społecznej w polityce SIMPAX, to:

 • Ład organizacyjny - Struktura organizacyjna SIMPAX Spółka z o.o. jest ustalona i zakomunikowana. Jasno zdefiniowane są prawa, obowiązki i odpowiedzialność pracowników. Wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa na inne cele niż działania gospodarcze nie jest akceptowane.
 • Prawa człowieka - Deklarujemy włączanie do społeczeństwa wszystkich grup, w tym szczególnie wrażliwych - niepełnosprawnych, bezrobotnych, młodych, kobiet wchodzących na rynek pracy, zamieszkałych na terenach wiejskich. Zapobiegamy dyskryminacji poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Każdy pracownik naszej firmy ma prawo do rozwoju zawodowego. Prawa ta realizowane są poprzez szkolenia pracowników. Pracownicy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Praktyki z zakresu pracy - Pracownicy Spółki są jej największym kapitałem. Zadowoleni pracownicy są wydajni i osiągają lepsze wyniki. SIMPAX przyczynia się do poprawy standardów życia przez pełne i bezpieczne zatrudnienie oraz godną pracę. Respektujemy prawa pracowników i wymagamy wywiązywania się z obowiązków. Respektujemy obowiązki rodzinne poprzez udogodnienia ułatwiające pracującym osiągnięcie odpowiedniej równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Kładziemy nacisk na wykorzystanie urlopów wypoczynkowych. W kalendarzu imprez o charakterze integracyjnym, organizowanych dla pracowników, firmy są: zakładowe mistrzostwa w bowlingu; tradycyjne śniadania wielkanocne odbywające się na terenie zakładu; Wigilia zakładowa; wczasy pod gruszą; talony przyznawane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy; paczki dla pracowników i ich rodzin Wspieramy pracowników w procesie ich rozwoju. Rozwoju rozumianego, jako procesu poszerzania możliwości wyboru poprzez rozwój zdolności i zwiększanie samodzielności ludzi, co umożliwia długie i zdrowe życie, zdobywanie wiedzy oraz osiąganie godnego poziomu życia, wykształcenia, szacunku dla swej osoby, poczucia przynależności do społeczności oraz przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa. Praca w małym zespole pozwala każdemu pracownikowi na realizację zawodową zgodnie z celami firmy. Każdy z naszych pracowników zna misję firmy i angażuje się w rozwój przedsiębiorstwa.
 • Środowisko - SIMPAX dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochrony środowiska. Spełniamy wymagania formalne i prawne. Jednocześnie edukujemy pracowników, tak, aby byli świadomi własnej odpowiedzialności ekologicznej. Spółka na wszystkich etapach cyklu zarządzania produktem podejmuje działania eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko.
 • Uczciwe praktyki / Kodeks etyczny - W relacjach z klientami, partnerami, wykonawcami, organizacjami postępujemy etycznie. Kierujemy się zasadą praworządności, przestrzeganiu norm etycznych, poszanowaniu praw własności. Zarząd firmy ustala kodeks etyczny obowiązujący pracowników, dostawców towarów i usług, partnerów handlowych. Nie tolerujemy przyjmowania i wręczanie łapówek w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Pracownikom firmy, partnerom handlowym, dostawcom nie wolno ujawniać informacji poufnych m.in.: tajemnic handlowych, które zostały udostępnione w celu realizacji umowy. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji
 • Zagadnienia konsumenckie - Szanujemy prawa własności fizyczne i intelektualne innych podmiotów, chronimy naszą własność. Stosujemy uczciwy marketing. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych: Politykę Bezpieczeństwa / Instrukcję zarządzania systemem informatycznym / Procedurę Alarmową / Rejestr Zbiorów Danych Osobowych.
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej - Oddziałujemy na lokalną społeczność poprzez podnoszenie jakości życia populacji dzięki stworzonym miejscom pracy na terenie wiejskim oraz poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, które oddziałuje na to otoczenie. Realizujemy ten obszar poprzez zatrudnianie osób z środowiska lokalnego. Rozwój kompetencji zatrudnionych osób przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i społecznego. Firma zatrudnia pracowników na umowy o pracę - nie korzysta z agencji pracy tymczasowych. Uczciwe rozlicza czas pracy, wypłaca wynagrodzenie wynikające z pracy w godzinach nadliczbowych. Wykorzystujemy technologie informacyjne i komunikacyjne widząc szansę rozwoju firmy. Inne podmioty w ramach benchmarkingu, będą również je wdrażały. SIMPAX wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych. Świadomość i odpowiedzialność społeczna marki SIMPAX wyrasta bezpośrednio z poczucia odpowiedzialności za jakość wytwarzanego produktu, który ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Realizując produkcję rezystorów pozostajemy wrażliwi na nasze bliskie otoczenie społeczne.

Angażujemy się w inwestycje społeczne, filantropijne dla lokalnej społeczności. SIMPAX wspierał i wspiera w charakterze donatora finansowego przedsięwzięcia, takie jak:

 • Coroczny bieg lokalny na dystansie 1/10 maratonu – "Piaski Biegają" - zobacz podziękowanie
 • Odbywający się cyklicznie „PCHLI TARG”, połączony z atrakcjami dla dzieci
 • Sponsorowanie lokalnej drużyny siatkarskiej „KaniaSiatka” – zobacz podziękowanie
 • Wsparcie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane – zobacz podziękowanie
 • Wsparcie wyjazdu reprezentacji Gimnazjum i Licem Ogólnokształcącego w Gostyniu do USA na światowy finał konkursu „Odyssey of the mind”. – zobacz podziękowanie
 • inne wydarzenia o charakterze jednorazowym.

 

SIMPAX sp. z o.o.

Grabonóg 76
63-820 Piaski
(k. Gostynia)

+48 65 571 20 60
info@simpax.pl

a j

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w Polityce cookies. Zapoznaj się także z zasadami przetwarzania danych.